Tokubetsu Juyo Token

Gallery – display only.

Yoshioka Ichimonji

Gold Efu Tachi

Rai Kunitoshi

Norishige, Shoshu