Swords

Gallery – display only.

If there are any former Gallery pages that you are missing, please contact us. Be sure to include the name of the sword, smith etc., as much as you remember.

There will be more Gallery pages added in the future, after all other items are attended to with the site to our satisfaction.

Gassan Sadayoshi

A Gassan Sadakazu Katana

A Gassan Sadakazu tanto, clouds motif koshirae, Meiji 1

A Gassan Sadaichi / Sadatoshi wakizashi

Amata Sadayoshi

Ryūjin Miyaguchi Yasuhiro - nicknamed "Dragon God"- high end gendaito

Kawamaki tachi, featured in movie 'Rush Hour 3'.

Nidai (2nd Gen.) Hizen Tadahiro

Yoshindo Yoshihara, a Moroha (double-edged) tanto

Yoshindo Yoshikazu father son daisho set

Ono Yoshimitsu with his saka choji

Kaneshige

Miyairi Kiyohira N-79 cm

Tetsuzanshi Nobuyoshi N-76.2 cm

Matsuba Kunimasa N-82 cm

Dewa Daijo Kunimichi

Inoue Shinkai & Goto Daisho koshirae

Kunitsugu with Itomaki-no-tachi

Yōkei Kunikane shodai worked for Date Masamune

Yamato Tegai school tachi w/ Tanzan sayagaki

Kojima Kanemichi, WW II Naval Officer's sword

Bizen Sukesada w/ fine samé saya

Kiyomaro school examples of horimono by Yoshitane Nobuhide

AOE SADATSUGU / KASHU NAGATSUGU DAISHO

Koto Kaneyoshi

Tomotsugu, a KOTO Circa 1492. Armor Piercing Tanto (Yoridoshi)

Suishinshi Masatsugu Masterpiece with Horimono by Yoshitane

Minatogawa Masanao