Swords

Gallery – display only.

Gassan Sadayoshi

A Gassan Sadakazu Katana

A Gassan Sadakazu tanto, clouds motif koshirae, Meiji 1

A Gassan Sadaichi / Sadatoshi wakizashi

Amata Sadayoshi

Ryūjin Miyaguchi Yasuhiro - nicknamed "Dragon God"- high end gendaito - now listed for Sale!

Kawamaki tachi, featured in movie 'Rush Hour 3'.

Nidai (2nd Gen.) Hizen Tadahiro

Yoshindo Yoshihara, a Moroha (double-edged) tanto

Yoshindo Yoshikazu father son daisho set

Ono Yoshimitsu with his saka choji

Kaneshige

Miyairi Kiyohira N-79 cm

Tetsuzanshi Nobuyoshi N-76.2 cm

Matsuba Kunimasa N-82 cm

Dewa Daijo Kunimichi

Inoue Shinkai & Goto Daisho koshirae

Kunitsugu with Itomaki-no-tachi

Yōkei Kunikane shodai worked for Date Masamune

Yamato Tegai school tachi w/ Tanzan sayagaki

Kojima Kanemichi, WW II Naval Officer's sword

Bizen Sukesada w/ fine samé saya

Kiyomaro school examples of horimono by Yoshitane Nobuhide

AOE SADATSUGU / KASHU NAGATSUGU DAISHO

Koto Kaneyoshi

Tomotsugu, a KOTO Circa 1492. Armor Piercing Tanto (Yoridoshi)

Suishinshi Masatsugu Masterpiece with Horimono by Yoshitane

Minatogawa Masanao